Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Autoinspect behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Autoinspect är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter behandlas

Autoinspect behandlar främst personuppgifter för att kunna erbjuda företagets tjänster, såsom besiktning, utsläppsmätningar och registreringsärenden. Personuppgifterna  förmedlas direkt eller indirekt i kundbetjäningssituationer, via webbplatsen, mejl eller telefon. Uppgifter fås även från myndigheter (exempelvis trafiksäkerhetsverket och skattebyrån). 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personbeteckning och fordonets registernummer. Fakturerings- och betalningsuppgifter samt  kundnummer för företagskunder kan också behandlas. Vid rekrytering och anställning kan ytterligare personuppgifter som rör anställningsförhållandet behandlas. 

Andra uppgifter som kan behandlas är information om kundförhållandet och agerande med Autoinspect på webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom kakor, se Autoinspects cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Autoinspect behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt, leverera tjänster och följa lagstiftning. Alla personuppgifter som behandlas av Autoinspect följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund (t.ex. samtycke, avtal eller rättslig förpliktelse). Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Autoinspect kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla verksamheten. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Autoinspect behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Autoinspect sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla åtaganden och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Autoinspect skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomst begränsas genom inloggning, så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Databaserna är skyddade av tekniska åtgärder såsom brandmur och lösenord. Databaserna och kopiorna hålls i låsta utrymmen och hanteras enligt dataskyddsprinciperna. Skyddsnivån av personuppgifterna motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter Autoinspect behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur Autoinspects system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Se kontakt nedan för ärenden gällande Autoinspects behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Autoinspects personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
Ab Autoinspect Närpes Oy (1458060-8)

Tel. 06 224 3738
E-post: jan-anders.lindstrom [at] autoinspectnarpes.fi

Besöksadress och postadress:
Terminalvägen 8,
64200 Närpes

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 26.06.2018